แพ็คเกจกระบี่ เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพีดอน พีพีเล เกาะไผ่  อ่าวมาหยา  ปิเละ  โละซามะ

แพ็คเกจกระบี่ เกาะพีพี

รหัส 010-0197
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
139 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบิน หรือ บขส. กระบี่

……. น. : เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จากสนามบิน

……. น. : นำเข้าเช็คอินโรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า   / พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน (เกาะไผ่-เกาะพีพีเล-อ่าวปิเละ-อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา- เกาะพีพีดอน)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. : รถรอรับที่โรงแรม โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทริปดำน้ำเกาะพีพี 1 วัน แนะนำสิ่งที่ต้องเตีรยมสำหรับทริปนี้ !! ผ้าขนหนู / กล้องถ่ายรูป / ครีมกันแดด / กล้องถ่ายรูป / สิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็น การแต่งตัว แบบคล่องตัว ด้วยรองเท้าที่กระชับ รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น ชุดว่ายน้ำ ไม่แนะนำให้นำของมีค่าติดตัวไป ควรเก็บไว้ที่ตู้เซฟของโรงแรม

09.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมแล้วออกเดินทางสู่เกาะพีพี

10.10 น. : เดินทางถึงบริเวณเกาะไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหมู่เกาะพีพี อันมี สมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ บริเวณเกาะไผ่ อันเป็นเกาะที่มีป่าสน และชายหาดที่สวยงาม ทั้งชายหาดและทะเลอันเป็นสีมรกตสวยใน มองเห็นท้องทะเลได้ จากบนเรือ มวลหมู่ปลา และปะการังมากมาย อันอุดมสมบูรณ์ เชิญชวนให้คุณมาสัมผัส กับความเป็นธรรมชาติ อันแท้จริง เดินทางต่อสู่เกาะพีพีเล อันเป็นสถานที่ที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก นำท่านสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว 3 จุด คือ อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ และอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยังเกาะพีพีดอน หิวกันแล้ว เรารับประทานอาหารร่วมกัน บนเกาะพีพีดอน หลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันแล้ว คุณสามารถเดินเที่ยว บนเกาะพีพีดอน ซึ่งมีชายหาดทั้งสองฝั่งที่สวยงาม เดินเลือกซื้อ เลือกชม วิถีชีวิตบนเกาะ จนลืมเวลากันเลยทีเดียว

15.00 น. : โดยประมาณ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับหาดอ่าวนาง

16.00 น. : เดินทางกลับถึงหาดอ่าวนาง ส่งท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เช็คเอ้าท์-ร้านของฝาก – สนามบินกระบี่

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. : คืนห้องพัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของที่ระลึก แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

……… น. : ส่ง สนามบินกระบี่  ………………


เงื่อนไข
 • รถรับ-ส่งสนามบิน หรือ บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พัก
 • ทัวร์เกาะพีพี – หมู่เกาะพีพีดอน – พีพีเล– ปิเละ – โละซามะ – เกาะไผ่ – อ่าวมาหยา 1 วัน
 • มัคคุเทศก์มืออาชีพนำเที่ยว
 • ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน (แพ็กเกจเดินทางสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
 • ผลไม้+น้ำดื่ม
 • หน้ากาก, เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์สำหรับดำน้ำ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ราคานี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติกรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา/ท่าน

วันธรรมดา

3,555

วันหยุดปีใหม่ 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 64

3,999

แพ็กเกจเดินทางสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป พักห้องละ 2 ท่าน

โปรโมชั่นสามารถเดินทางได้ถึง 30 เม.ย. 2564

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 135 ครั้ง
เริ่มต้น 2,999 บาท
รหัส 007-0037
2 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 2,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • พ.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 41 ครั้ง
เริ่มต้น 10,990 บาท
ชื่นชอบ