ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง

นมัสการหลวงพ่อโตพระคู่บ้านคู่เมือง หลวงปู่สดองค์ใหญ่ที่สุดในไทย เดินบันไดสวรรค์พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เยือนวิถีชุมชนจักสานไม้ไผ่ของดีอ่างทอง

ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง

รหัส 023-0308
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
799 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
50 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดคำหยาด – พระตำหนักคำหยาด – วัดไชโยวรวิหาร – กลุ่มจักสานไม้ไผ่ – วัดจันทรังษี – วัดท่าอิฐ

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.20 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

08.30 น. : เดินทางถึงจังหวัดอ่างทอง พระตำหนักคำหยาด สถานที่ซึ่งในอดีต ถูกใช้เป็นสถานที่ที่ ขุนหลวงหาวัด หรือ เจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต สร้างขึ้นมาเพื่อจำพรรษา โดยตอนนั้นทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทอง เลยใช้พระตำหนักนี้เป็นสถานที่ปลีกวิเวกนั่นเอง ชมวิหารเบญจรงค์หนึ่งเดียวของจังหวัดอ่างทอง นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระคู่เมืองแสวงหา ณ วัดบ้านพราน วัดบ้านพรานแห่งนี้ มีโบราณวัตถุ และโบราณสถานที่สำคัญ คือ วิหารเบญจรงค์ ทรงเก๋งจีน ศิลปะยุคใหม่ของรัตนโกสินทร์ ภายในวิหารประดิษฐาน “หลวงพ่อไกรทอง” พระพุทธรูปศิลาแลงเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ วัดไชโยวรวิหารหรือวัดเกษไชโย เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่พบประวัติแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง

แวะชม!! กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า แหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนและได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้

เที่ยง : มาอำเภอไชโย ต้องไม่พลาดมาร้านนี้ ! ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด (อิสระอาหารกลางวัน)

บ่าย : วัดจันทรังษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ภายในวัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในจังหวัดอ่างทอง ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่สุดในโลก วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อเพ็ชร” พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต เมื่อเข้าไปในวัดจะมองเห็น พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง โดดเด่นสีทองอร่าม

17.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
28/03/2021 28/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/04/2021 04/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  799 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
  เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/04/2021 11/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   799 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
   เดินทาง 11/04/2021 11/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/04/2021 18/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    799 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
    เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/04/2021 25/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     799 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
     เดินทาง 25/04/2021 25/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      28/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      799 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
      เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       04/04/2021 04/04/2021
       รถตู้
       799 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
       เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/04/2021 11/04/2021
        รถตู้
        799 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
        เดินทาง 11/04/2021 11/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         18/04/2021 18/04/2021
         รถตู้
         799 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
         เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          25/04/2021 25/04/2021
          รถตู้
          799 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Café Day Trip อ่างทอง
          เดินทาง 25/04/2021 25/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • รถตู้
           • ธ.ค.63 - มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 105 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,288 บาท
           • VietJet Air
           • ธ.ค.63 - ม.ค.64
           • 4 วัน 2 คืน
           • 123 ครั้ง
           เริ่มต้น 12,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • เม.ย.64 - ต.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 49 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,890 บาท
           รหัส 019-0286
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 8,890 บาท
           ชื่นชอบ