ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม

เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ และ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
พิเศษ…ลิ้มรส เมนูชื่อดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม

รหัส 016-0004
วันที่เดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
381 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

06.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD4300

07.35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม วัดช้างไห้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดยะลา นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 2 เมืองเบตง–ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา–บ่อน้ำพุร้อน

04.00 น. : นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้รับความสนใจและพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ และขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ…เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ…กบภูเขาทอด

วันที่ 3 วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ จากนั้นเดินทางไปยัง
วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กับ ป้าย “ ใต้สุดสยาม “

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยที่ผ่านกระบวนวิธีทำแบบดั้งเดิม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ

21.55 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD4303

23.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 360 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 380บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. หากท่านจองในช่วงเวลาโปรโมชั่นฟรีน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด
 3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 14-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 9-13 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, เที่ยวบิน และสายการบิน ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  6,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     6,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      6,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       7,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        6,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2020 02/12/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/12/2020 02/12/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          6,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/12/2020 02/12/2020
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           7,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/12/2020 02/12/2020
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/12/2020 02/12/2020
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             6,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              02/12/2020 02/12/2020
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              11,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               02/12/2020 02/12/2020
               Air Asia (FD)
               6,990 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                02/12/2020 02/12/2020
                6,990 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 02/12/2020 02/12/2020
                 6,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  02/12/2020 02/12/2020
                  6,990 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   02/12/2020 02/12/2020
                   6,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    02/12/2020 02/12/2020
                    6,990 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     02/12/2020 02/12/2020
                     7,990 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      02/12/2020 02/12/2020
                      6,990 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       02/12/2020 02/12/2020
                       6,990 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        02/12/2020 02/12/2020
                        6,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         02/12/2020 02/12/2020
                         7,990 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          02/12/2020 02/12/2020
                          7,990 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           02/12/2020 02/12/2020
                           6,990 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            02/12/2020 02/12/2020
                            11,990 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง เมืองสวรรค์ ใต้สุดแดนสยาม
                            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • เดินทางมาเอง
                             • มี.ค.64 - ต.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 82 ครั้ง
                             เริ่มต้น 3,995 บาท
                             รหัส 018-0244
                             3 วัน 2 คืน
                             เดินทางมาเอง
                             เริ่มต้น 3,995 บาท
                             • เดินทางมาเอง
                             • เม.ย.64 - ต.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 67 ครั้ง
                             เริ่มต้น 3,8000 บาท
                             รหัส 019-0284
                             3 วัน 2 คืน
                             เดินทางมาเอง
                             เริ่มต้น 3,8000 บาท
                             • รถตู้
                             • มี.ค.64 - ก.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 138 ครั้ง
                             เริ่มต้น 4,899 บาท
                             ชื่นชอบ