ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน

วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน – วัดศรีมงคล – อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอินแลนด์มาร์คดัง @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” – ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee

ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน

รหัส 010-0400
วันที่เดินทาง
ก.ค.64 - ส.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินน่าน - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พัก ( ตัวเมืองน่าน )

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการ SNACK BOX 

08.30 น. : ออกเดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 172

09.45 น. : เดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์

วันที่ 2 วัดศรีมงคล - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ – เข้าสู่ที่พัก ( ตัวเมืองน่าน )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  เดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา นำท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอินแลนด์มาร์คดัง @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee- ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค ร้านตกแต่งสวยงาม จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่าน แวะซื้อของฝาก เมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

19.10 น. : เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน 179

20.25 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ( สายการบินนกแอร์ )
 • แถมฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก.
 • คนขับ + รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับเป็นห้อง TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP เท่านั้น
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป)
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

                              “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ช่วงเดินทาง
24/07/2021 26/07/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen’s @น่าน
เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
*** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/07/2021 27/07/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen’s @น่าน
  เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
  *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/07/2021 28/07/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen’s @น่าน
   เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
   *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/08/2021 05/08/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen’s @น่าน
    เดินทาง 03/08/2021 05/08/2021
    *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     24/07/2021 26/07/2021
     Nok Air (DD)
     12,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน
     เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
     *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/07/2021 27/07/2021
      Nok Air (DD)
      12,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน
      เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
      *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       26/07/2021 28/07/2021
       Nok Air (DD)
       12,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน
       เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
       *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        03/08/2021 05/08/2021
        Nok Air (DD)
        9,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แอ่วเมืองน่าน ไฮไลท์ แวะถ่ายรูป Swensen's @น่าน
        เดินทาง 03/08/2021 05/08/2021
        *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถบัส
         • ธ.ค.63 - มี.ค.64
         • 1 วัน 0 คืน
         • 129 ครั้ง
         เริ่มต้น 999 บาท
         • Thai Lion Air
         • ธ.ค.63
         • 4 วัน 3 คืน
         • 122 ครั้ง
         เริ่มต้น 14,999 บาท
         รหัส 001-0077
         4 วัน 3 คืน
         Thai Lion Air
         เริ่มต้น 14,999 บาท
         • VietJet Air
         • ม.ค.64 - มี.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 113 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,999 บาท
         ชื่นชอบ