ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ครบรส ครบเครื่อง ถ่ายรูปชิคชิคสวนพฤกษศาสตร์ กิ๋นอาหารพื้นเมือง – ไหว้ 2 พระธาตุ เที่ยววัดอุโมงค์ ชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก

ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

รหัส 023-0381
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
7,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

18.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

19.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ นอนหลับพักผ่อนบนรถตู้

วันที่ 2 เชียงใหม่ – วัดเจดีย์หลวง – วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – No.39 cafe

07.00 น. : สวัสดีเจียงใหม่!!! รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928-พ.ศ.1945 วัดอุโมงค์! โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในวัดที่มีร่องรอยของความเจริญทางพุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ย้อนเวลาเข้าไปในยุคสมัยเก่าดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่

บ่าย : “บ้านข้างวัด” เดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ ร้าน No.39 Cafe’ ร้านกาแฟเก๋ๆ บรรยากาศดี น่านั่ง อีกแห่งของเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

วันที่ 3 สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ประตูท่าแพ - ถนนช้างม่อย - ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แวะชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ พิเศษ!! สำหรับคณะพาท่านนั่งรถรางชมสวนพฤกษศาสตร์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ประตูท่าแพ เดิมเป็นประตู 2 ชั้น วางตำแหน่งเยื้องกันและมีป้อมยื่นออกมาข้างประตูเมือง เพื่อใช้เป็นปราการป้องกันเมืองยามศึกสงครามในอดีต อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่เชียงใหม่ “ถนนช้างม่อยเก่า” แหล่งรวมงานหวาย งานจักสาน อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ อยู่บนถนนวัวลาย สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2043 เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลายและยังเป็นบริเวณชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย อิสระเดินช้อปปิ้ง “ถนนวัวลาย”

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองเจียงใหม่ ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางเข้าที่พัก

วันที่ 4 ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญชัย – ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ

09.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก

เช้า : วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูน มาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมา ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย หากมีเวลา แวะ ตลาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้าของฝากที่มีทั้งของกิน ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู หมูยอ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรักตามอัธยาศัย

22.00น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…..


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 2. ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3ท่าน)
 4. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
16/04/2021 19/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
เดินทาง 16/04/2021 19/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/04/2021 26/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
  เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/05/2021 10/05/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
   เดินทาง 07/05/2021 10/05/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/05/2021 17/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,599 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
    เดินทาง 14/05/2021 17/05/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/05/2021 24/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,599 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
     เดินทาง 21/05/2021 24/05/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/05/2021 31/05/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
      เดินทาง 28/05/2021 31/05/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/06/2021 07/06/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,599 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
       เดินทาง 04/06/2021 07/06/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/06/2021 14/06/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        7,599 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
        เดินทาง 11/06/2021 14/06/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/06/2021 21/06/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         7,599 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
         เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/06/2021 28/06/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          7,599 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
          เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/07/2021 05/07/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           7,599 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
           เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09/07/2021 12/07/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            7.599 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
            เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             16/07/2021 19/07/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             7,599 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
             เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23/07/2021 26/07/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              7,599 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
              เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               06/08/2021 09/08/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               7,599 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
               เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                13/08/2021 16/08/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                7,599 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/08/2021 23/08/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,599 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                 เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  27/08/2021 30/08/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,599 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                  เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   03/09/2021 06/09/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,599 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                   เดินทาง 03/09/2021 06/09/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    10/09/2021 13/09/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,599 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                    เดินทาง 10/09/2021 13/09/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     17/09/2021 20/09/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,599 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                     เดินทาง 17/09/2021 20/09/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/09/2021 27/09/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,599 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                      เดินทาง 24/09/2021 27/09/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       16/04/2021 19/04/2021
                       รถตู้
                       7,599 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                       เดินทาง 16/04/2021 19/04/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        23/04/2021 26/04/2021
                        รถตู้
                        7,599 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                        เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         07/05/2021 10/05/2021
                         รถตู้
                         7,599 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                         เดินทาง 07/05/2021 10/05/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          14/05/2021 17/05/2021
                          รถตู้
                          7,599 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                          เดินทาง 14/05/2021 17/05/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           21/05/2021 24/05/2021
                           รถตู้
                           7,599 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                           เดินทาง 21/05/2021 24/05/2021
                           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            28/05/2021 31/05/2021
                            รถตู้
                            7,599 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                            เดินทาง 28/05/2021 31/05/2021
                            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             04/06/2021 07/06/2021
                             รถตู้
                             7,599 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                             เดินทาง 04/06/2021 07/06/2021
                             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              11/06/2021 14/06/2021
                              รถตู้
                              7,599 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                              เดินทาง 11/06/2021 14/06/2021
                              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               18/06/2021 21/06/2021
                               รถตู้
                               7,599 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                               เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
                               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                25/06/2021 28/06/2021
                                รถตู้
                                7,599 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
                                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 02/07/2021 05/07/2021
                                 รถตู้
                                 7,599 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                 เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
                                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  09/07/2021 12/07/2021
                                  รถตู้
                                  7.599 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                  เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
                                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   16/07/2021 19/07/2021
                                   รถตู้
                                   7,599 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                   เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
                                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    23/07/2021 26/07/2021
                                    รถตู้
                                    7,599 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                    เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
                                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     06/08/2021 09/08/2021
                                     รถตู้
                                     7,599 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                     เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
                                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      13/08/2021 16/08/2021
                                      รถตู้
                                      7,599 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                      เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       20/08/2021 23/08/2021
                                       รถตู้
                                       7,599 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                       เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        27/08/2021 30/08/2021
                                        รถตู้
                                        7,599 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                        เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         03/09/2021 06/09/2021
                                         รถตู้
                                         7,599 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                         เดินทาง 03/09/2021 06/09/2021
                                         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          10/09/2021 13/09/2021
                                          รถตู้
                                          7,599 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                          เดินทาง 10/09/2021 13/09/2021
                                          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           17/09/2021 20/09/2021
                                           รถตู้
                                           7,599 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                           เดินทาง 17/09/2021 20/09/2021
                                           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            24/09/2021 27/09/2021
                                            รถตู้
                                            7,599 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์แอ่วเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
                                            เดินทาง 24/09/2021 27/09/2021
                                            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             Share on social networks
                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                             • เดินทางมาเอง
                                             • เม.ย.64 - ต.ค.64
                                             • 3 วัน 2 คืน
                                             • 66 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 3,8000 บาท
                                             รหัส 019-0284
                                             3 วัน 2 คืน
                                             เดินทางมาเอง
                                             เริ่มต้น 3,8000 บาท
                                             • Thai Lion Air
                                             • ธ.ค.63
                                             • 4 วัน 3 คืน
                                             • 119 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 10,777 บาท
                                             ชื่นชอบ