ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ

เขาค้อ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่-เหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – พระธาตุศรีสองรัก-นาแห้ว-ภูเก้าง้อม-วัดศรีโพธิ์ชัย-จุดชายแดนไทย ลาว บ้านเหมืองแพร่-ภูหัวฮ่อม – อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย-เชียงคาน

ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ

รหัส 003-0119
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
89 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่-เหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-หล่มสัก

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่เขาค้ออิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ ชมวิวมุมสูงที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่สีขาวๆท่ามกลางทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลสีสันสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีความงดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี่เจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ มีองค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก:พักหล่มสักหรืออำเภอใกล้เคียง

วันที่ 2 หล่มสัก-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-นาแห้ว-ภูเก้าง้อม-วัดศรีโพธิ์ชัย-จุดชายแดนไทย ลาว บ้านเหมืองแพร่-ภูหัวฮ่อม-อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย-เชียงคาน-ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นสัญลักษณ์ ตราประจำจ.เลย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสู้รบ ศัตรู) นาแห้ว เป็นอำเภอที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ภูเก้าง้อมหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่ 9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่สุดอันซีนของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าสวยงาม วัดศรีโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศริอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ทั้งภายนอกและภายในโบสถ์

จุดชายแดนไทยลาว บ้านเหมืองแพร่ ลำน้ำเหืองเป็นแม่น้ำสายแคบๆ ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างแผ่นดินไทยกับลาว ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของ อิสระทานอาหารเย็น

เย็น : ที่พัก: เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-ร้านของฝาก-วัดป่าห้วยลาด ภูเรือ-เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร) แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง เดินชมถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศเมืองตากอากาศของเชียงคาน บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอภูเรือ วัดป่าห้วยลาด ศาสนสถานที่รวบรวมประติมากรรมทางศาสนาอันวิจิตรงดงามเอาไว้มากมาย แวะเข้ามาชมความสวยงามของจิตรกรรมและไหว้พระทำบุญรวมถึงสักการะองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับถึงโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/12/2021 26/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
  เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/01/2022 09/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
   เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/01/2022 30/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
     เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/02/2022 06/02/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
      เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/02/2022 20/02/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
       เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/12/2021 12/12/2021
        รถตู้
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
        เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         24/12/2021 26/12/2021
         รถตู้
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
         เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          07/01/2022 09/01/2022
          รถตู้
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
          เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           14/01/2022 16/01/2022
           รถตู้
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
           เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            28/01/2022 30/01/2022
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
            เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             04/02/2022 06/02/2022
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
             เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
             *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              18/02/2022 20/02/2022
              รถตู้
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เลย นาแห้ว ภูเรือ เชียงคาน เขาค้อ
              เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 89 ครั้ง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - ม.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 79 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,290 บาท
               รหัส 030-0161
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,290 บาท
               • Emirates (EK)
               • ม.ค.65 - พ.ค.65
               • 9 วัน 6 คืน
               • 60 ครั้ง
               เริ่มต้น 104,500 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - เม.ย.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 79 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,499 บาท
               รหัส 010-0113
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,499 บาท
               ชื่นชอบ