ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ

ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย) – นั่งเรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! นำท่านพักแบบฟินๆ @ แพไพรวัลย์ – ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า – พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ – จ. นครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ขอพรศาลหลักเมือง – สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆร้าน Blue Terrace Cafe’ & Bar – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ
ถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ

รหัส 010-0398
วันที่เดินทาง
ก.ค.64 - ส.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย) – นั่งเรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! นำท่านพักแบบฟินๆ @ แพไพรวัลย์ (อิสระกิจกรรมภายในรีสอร์ท พายเรือคายัค เล่นน้ำ)

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ทางเข้าประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์  ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการ SNACK BOX 

08.05 น. : เดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบิน DD 572

09.15 น. : ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภร์ธานี  นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน” นำท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาด จากนั้น นำท่านไปเช็คอิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟินในบ้านไม้ไผ่สุดคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติแสนสดชื่น” พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนแบบฟินๆ ด้วยห้องพักแบบ Deluxe

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท อิสระตามอัธยาศัย ในแพไพรวัลย์นี้ มีกิจกรรมให้ทำกันมากมาย อาทิ เล่นน้ำหน้าห้องพัก หรือจะพายเรือคายัคเล่นรอบๆ แพก็ได้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท

วันที่ 2 ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพรศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช - เข้าที่พัก อ.นครศรีธรรมราช

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปล่องเรือชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้าอันสดใส จากนั้นนำท่าน Check  Out จากที่พัก  นำท่านไปชม “สะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจ.สุราษฎร์ธานี

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช นำท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง เดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน Blue Terrace Cafe' & Bar – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ ถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Blue terrace Cafe’ & Bar” จุดเช็คอินนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ ชมวิวทะเล 3 สี อ่าวขนอม ได้ 360 องศา

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Blue terrace Cafe’ & Bar

บ่าย : จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

17.40 น. : เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 565  

18.50 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ + น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง (DD 20 ก.ก.)
 • คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ค่าทิปไกด์ ( 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 800 บาท / ท่าน
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ช่วงเดินทาง
24/07/2021 26/07/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
*** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/07/2021 27/07/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
  เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
  *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/07/2021 28/07/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
   เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
   *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/08/2021 05/08/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
    เดินทาง 03/08/2021 05/08/2021
    *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     24/07/2021 26/07/2021
     Nok Air (DD)
     12,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
     เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
     *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/07/2021 27/07/2021
      Nok Air (DD)
      12,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
      เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
      *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       26/07/2021 28/07/2021
       Nok Air (DD)
       12,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
       เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
       *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        03/08/2021 05/08/2021
        Nok Air (DD)
        9,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
        เดินทาง 03/08/2021 05/08/2021
        *** ค่าพักเดี่ยว 2,000 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • VietJet Air
         • เม.ย.64 - ต.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 48 ครั้ง
         เริ่มต้น 7,999 บาท
         • Thai Lion Air
         • ธ.ค.63
         • 4 วัน 3 คืน
         • 123 ครั้ง
         เริ่มต้น 9,777 บาท
         รหัส 001-0093
         4 วัน 3 คืน
         Thai Lion Air
         เริ่มต้น 9,777 บาท
         • รถตู้
         • ธ.ค.64-มี.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 120 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,088 บาท
         ชื่นชอบ