ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2

สายมูห้ามพลาด!! ท่องดินแดนพญานาค คำชะโนดถิ่นตำนาน สุดอลังกาลถ้ำนาคา ชมแสงแรกหินสามวาฬ ภูทอก สเน่ห์แห่งขุนเขา เมนูพิเศษ!! แหนมเนืองรสเด็ด

ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2

รหัส 007-0364
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
49 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ถ้ำนาคา - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - ถนนคนเดินบึงกาฬ

04.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.30 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200

08.40 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคา เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับ ถนนคนเดินบึงกาฬ ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.

 ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 2 เขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - ถนนคนเดินอุดรธานี

04.30 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย จากนั้นนำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชื่อว่า  “วัดผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี นำท่านเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 3 เกาะคำชะโนด - พิพิธภัณฑ์อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง นำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล แบบยุโรป จากนั้นเดินทางไปสักการะ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

18.25 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207

19.55 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
22/04/2021 24/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2021 01/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
  เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/07/2021 03/07/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
   เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/07/2021 10/07/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
    เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/07/2021 17/07/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
     เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/07/2021 24/07/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
      เดินทาง 22/07/2021 24/07/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/07/2021 31/07/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
       เดินทาง 29/07/2021 31/07/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/08/2021 07/08/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
        เดินทาง 05/08/2021 07/08/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/08/2021 14/08/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
         เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2021 21/08/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
          เดินทาง 19/08/2021 21/08/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/08/2021 28/08/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           7,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
           เดินทาง 26/08/2021 28/08/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/09/2021 04/09/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
            เดินทาง 02/09/2021 04/09/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09/09/2021 11/09/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             7,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
             เดินทาง 09/09/2021 11/09/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/09/2021 18/09/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
              เดินทาง 16/09/2021 18/09/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23/09/2021 25/09/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               7,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
               เดินทาง 23/09/2021 25/09/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                30/09/2021 02/10/2021
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                7,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                เดินทาง 30/09/2021 02/10/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 07/10/2021 09/10/2021
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                 เดินทาง 07/10/2021 09/10/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  13/10/2021 15/10/2021
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                  เดินทาง 13/10/2021 15/10/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   14/10/2021 16/10/2021
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                   เดินทาง 14/10/2021 16/10/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    21/10/2021 23/10/2021
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                    เดินทาง 21/10/2021 23/10/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     23/10/2021 25/10/2021
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     9,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                     เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      28/10/2021 30/10/2021
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                      เดินทาง 28/10/2021 30/10/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       22/04/2021 24/04/2021
                       VietJet Air
                       7,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                       เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        29/04/2021 01/05/2021
                        VietJet Air
                        7,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                        เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         01/07/2021 03/07/2021
                         VietJet Air
                         7,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                         เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          08/07/2021 10/07/2021
                          VietJet Air
                          7,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                          เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           15/07/2021 17/07/2021
                           VietJet Air
                           7,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                           เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            22/07/2021 24/07/2021
                            VietJet Air
                            7,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                            เดินทาง 22/07/2021 24/07/2021
                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             29/07/2021 31/07/2021
                             VietJet Air
                             7,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                             เดินทาง 29/07/2021 31/07/2021
                             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              05/08/2021 07/08/2021
                              VietJet Air
                              7,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                              เดินทาง 05/08/2021 07/08/2021
                              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               12/08/2021 14/08/2021
                               VietJet Air
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                               เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                19/08/2021 21/08/2021
                                VietJet Air
                                7,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                เดินทาง 19/08/2021 21/08/2021
                                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 26/08/2021 28/08/2021
                                 VietJet Air
                                 7,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                 เดินทาง 26/08/2021 28/08/2021
                                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02/09/2021 04/09/2021
                                  VietJet Air
                                  7,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                  เดินทาง 02/09/2021 04/09/2021
                                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   09/09/2021 11/09/2021
                                   VietJet Air
                                   7,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                   เดินทาง 09/09/2021 11/09/2021
                                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    16/09/2021 18/09/2021
                                    VietJet Air
                                    7,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                    เดินทาง 16/09/2021 18/09/2021
                                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     23/09/2021 25/09/2021
                                     VietJet Air
                                     7,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                     เดินทาง 23/09/2021 25/09/2021
                                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      30/09/2021 02/10/2021
                                      VietJet Air
                                      7,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                      เดินทาง 30/09/2021 02/10/2021
                                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       07/10/2021 09/10/2021
                                       VietJet Air
                                       7,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                       เดินทาง 07/10/2021 09/10/2021
                                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        13/10/2021 15/10/2021
                                        VietJet Air
                                        9,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                        เดินทาง 13/10/2021 15/10/2021
                                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         14/10/2021 16/10/2021
                                         VietJet Air
                                         7,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                         เดินทาง 14/10/2021 16/10/2021
                                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          21/10/2021 23/10/2021
                                          VietJet Air
                                          9,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                          เดินทาง 21/10/2021 23/10/2021
                                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           23/10/2021 25/10/2021
                                           VietJet Air
                                           9,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                           เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
                                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            28/10/2021 30/10/2021
                                            VietJet Air
                                            7,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ ถ้ำนาคา EP.2
                                            เดินทาง 28/10/2021 30/10/2021
                                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             Share on social networks
                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                             • VietJet Air
                                             • ธ.ค.63
                                             • 3 วัน 2 คืน
                                             • 154 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                                             ชื่นชอบ