ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง – จ.สุรินทร์ – โลกของช้าง Surin Elephant World – ศาลหลักเมืองสุรินทร์ – ฟาร์มเมล่อน

ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์

รหัส 023-0379
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ. บุรีรัมย์ – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ (ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

05.20 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรถตู้ปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)  บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

08.30 น. : แวะทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

12.30 น. : เดินทางถึง จ.บุรีรัมย์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวบุรีรัมย์ ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ เที่ยวสนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม มาตรฐานระดับสากล แห่งแรกในไทย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง – จ.สุรินทร์ – โลกของช้าง Surin Elephant World

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก เชิญชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น สาดแสงส่องตรง 15 ช่องประตู”ปราสาทพนมรุ้ง”  แสงอรุณแรกยามตะวันรุ่ง พุ่งผ่าน 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้งกับความอัศจรรย์แห่ง​มหาเทวาลัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันเย็น ณ ตลาดอาหารโบราณท้องถิ่นอีสาน

บ่าย : ตามรอยภูเขาไฟที่วนอุทยานเขากระโดง ขึ้นไปสักการะกราบไหวองค์ “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เดินเล่นปากปล่องภูเขาไฟ แล้วไปยืนชมวิวสวย ๆ ของเมืองบุรีรัมย์ที่ “วนอุทยานเขากระโดง” และจุดไฮไลท์ “ปากปล่องภูเขาไฟ” รูปพระจันทร์ครึ่งซีก ที่มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง คือสถานที่ที่ทำให้จังหวัดสุรินทร์ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองช้าง เพราะที่นี่เป็นชุมชนชาวกวยที่เลี้ยงช้างเป็นเพื่อนคู่ใจมายาวนาน โลกของช้าง (Elephant World) โครงการยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์ โดยเนรมิตรพื้นที่กว่า 500 ไร่ ติดกับศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 จ.สุรินทร์ – ศาลหลักเมืองสุรินทร์ – ฟาร์มเมล่อน – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก ศาลหลักเมืองสุรินทร์ เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมืองแต่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลานานนับ 100 ปี ผ่านชมอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้สร้างเมืองท่านแรก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ เดิมเคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุรินทร์ เที่ยวฟาร์มเมล่อนแห่งภาคอีสาน “ตั้งถาวรฟาร์ม” ลิ้มรสความหอมหวานจากผลผลิตที่เติบโตบนผืนดินนทุ่งกุลาร้องไห้แท้ๆ ที่นี่ปลูกเมล่อนหลากหลายสายพันธุ์ (อิสระอาหารกลางวัน ณ ตั้งถาวรฟาร์ม)

13.00 น. : ออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ

21.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 2. ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3ท่าน)
 4. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็นต้น
 2. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
16/04/2021 18/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/04/2021 25/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
  เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/05/2021 09/05/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
   เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/05/2021 16/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,599 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
    เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/05/2021 23/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,599 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
     เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/05/2021 30/05/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
      เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/06/2021 06/06/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,599 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
       เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/06/2021 13/06/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,599 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
        เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/06/2021 20/06/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,599 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
         เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/06/2021 27/06/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,599 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
          เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/07/2021 04/07/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,599 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
           เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09/07/2021 11/07/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,599 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
            เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             16/07/2021 18/07/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,599 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
             เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23/07/2021 25/07/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,599 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
              เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               06/08/2021 08/08/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               6,599 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
               เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                13/08/2021 15/08/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                6,599 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/08/2021 22/08/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,599 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                 เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  27/08/2021 29/08/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,599 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                  เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   03/09/2021 05/09/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,599 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                   เดินทาง 03/09/2021 05/09/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    10/09/2021 12/09/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,599 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                    เดินทาง 10/09/2021 12/09/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     17/09/2021 19/09/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,599 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                     เดินทาง 17/09/2021 19/09/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/09/2021 26/09/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,599 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                      เดินทาง 24/09/2021 26/09/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       16/04/2021 18/04/2021
                       รถตู้
                       6,599 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                       เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        23/04/2021 25/04/2021
                        รถตู้
                        6,599 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                        เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         07/05/2021 09/05/2021
                         รถตู้
                         6,599 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                         เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          14/05/2021 16/05/2021
                          รถตู้
                          6,599 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                          เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           21/05/2021 23/05/2021
                           รถตู้
                           6,599 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                           เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            28/05/2021 30/05/2021
                            รถตู้
                            6,599 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                            เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             04/06/2021 06/06/2021
                             รถตู้
                             6,599 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                             เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
                             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              11/06/2021 13/06/2021
                              รถตู้
                              6,599 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                              เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
                              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               18/06/2021 20/06/2021
                               รถตู้
                               6,599 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                               เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                25/06/2021 27/06/2021
                                รถตู้
                                6,599 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 02/07/2021 04/07/2021
                                 รถตู้
                                 6,599 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                 เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  09/07/2021 11/07/2021
                                  รถตู้
                                  6,599 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                  เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   16/07/2021 18/07/2021
                                   รถตู้
                                   6,599 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                   เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    23/07/2021 25/07/2021
                                    รถตู้
                                    6,599 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                    เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
                                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     06/08/2021 08/08/2021
                                     รถตู้
                                     6,599 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                     เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      13/08/2021 15/08/2021
                                      รถตู้
                                      6,599 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                      เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       20/08/2021 22/08/2021
                                       รถตู้
                                       6,599 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                       เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        27/08/2021 29/08/2021
                                        รถตู้
                                        6,599 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                        เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         03/09/2021 05/09/2021
                                         รถตู้
                                         6,599 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                         เดินทาง 03/09/2021 05/09/2021
                                         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          10/09/2021 12/09/2021
                                          รถตู้
                                          6,599 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                          เดินทาง 10/09/2021 12/09/2021
                                          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           17/09/2021 19/09/2021
                                           รถตู้
                                           6,599 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                           เดินทาง 17/09/2021 19/09/2021
                                           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            24/09/2021 26/09/2021
                                            รถตู้
                                            6,599 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์อีสานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์
                                            เดินทาง 24/09/2021 26/09/2021
                                            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,800 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             Share on social networks
                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                             • เดินทางมาเอง
                                             • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                                             • 3 วัน 2 คืน
                                             • 146 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 3,900 บาท
                                             รหัส 010-0140
                                             3 วัน 2 คืน
                                             เดินทางมาเอง
                                             เริ่มต้น 3,900 บาท
                                             • Air Asia (FD)
                                             • ต.ค.63-ธ.ค.63
                                             • 3 วัน 2 คืน
                                             • 224 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 6,990 บาท
                                             ชื่นชอบ