ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ

วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด • บึงกาฬ • หินสามวาฬ  • ศาลเจ้าปู่อือลือ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้ำนาคา
 กุมภวาปี ทะเลบัวแดง วัดโพธิสมภรณ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า วัดป่าภูก้อน

ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ

รหัส 008-0013
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
145 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด • บึงกาฬ

06.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air (VZ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.55 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน VZ200

11.05 : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  พิเศษ!! แหนมเนืองเมืองอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 ค่ำ : เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเซ็นจูรี แกรนด์ บึงกาฬ  หรือ ระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 2 บึงกาฬ • หินสามวาฬ • ศาลเจ้าปู่อือลือ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้ำนาคา

05.00 : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จากนั้น เชิญท่านทำกิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

10.30 : เดินทางสู่ บึงโขงหลง  ตามตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำชัยมงคล” ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคาหลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทานกลับโรงแรมที่พัก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ค่ำ : เข้าสู่ที่พัก โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 อุดรธานี • กุมภวาปี ทะเลบัวแดง • วัดโพธิสมภรณ์ • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า • วัดป่าภูก้อน • ช้อปปิ้งของฝาก • สนามบินอุดร • กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 : นำท่านแวะชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสันธรรมชาติสร้าง นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง  ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ทบิน VZ203 นำคณะเดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

15.25 : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ203

16.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ทบิน VZ205

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ นำคณะเดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี

20.35 : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ205

21.45 : ดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (25-30 ท่าน) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     6,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      6,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/12/2020 02/12/2020
        VietJet Air
        7,599 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         6,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/12/2020 02/12/2020
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2020 02/12/2020
            6,499 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/12/2020 02/12/2020
             6,499 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              5,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ 1,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • รถตู้
               • พ.ค.64 - ต.ค.64
               • 4 วัน 2 คืน
               • 56 ครั้ง
               เริ่มต้น 6,599 บาท
               รหัส 007-0363
               4 วัน 2 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 6,599 บาท
               • Thai Lion Air
               • ธ.ค.63
               • 4 วัน 3 คืน
               • 133 ครั้ง
               เริ่มต้น 13,999 บาท
               รหัส 001-0079
               4 วัน 3 คืน
               Thai Lion Air
               เริ่มต้น 13,999 บาท
               ชื่นชอบ