ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี

จ้วดคาเฟ่ฟาร์ม – บ้านแพง – ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา – พระธาตุท่าอุเทน – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ – วัดนักบุญอันนา – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม

ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี

รหัส 003-0118
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
108 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-ขอนแก่น – จ้วดคาเฟ่ฟาร์ม – บ้านแพง – นครพนม

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ขอนแก่น อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ เดินทางสู่ จ้วดคาเฟ่ฟาร์ม คาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีของจังหวัดขอนแก่น มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปพร้อมสวนดอกไม้ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนท่านละ 50฿)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก: โรงแรม JB Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า/อำเภอใกล้เคียง

วันที่ 2 ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา - พระธาตุท่าอุเทน – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - วัดนักบุญอันนา – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ชม ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่งนครพนม) ลักษณะของถ้ำนาคีจะคล้ายกับถ้ำนาคา มีเพิงหินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ้านและผู้สำรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร

หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงาม สำหรับเส้นทางเดินเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เส้นทางปูนเลียบลำธาร) ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่า 300 เมตรก็จะถึงถ้ำนาคี โดยอยู่ห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ชั้นที่ 4 ประมาณ 300 เมตร ใช้ระยะเวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มีจุดนั่งพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเที่ยวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียวกรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์  สร้างโดยชาวเวียดนามหลังชนะสงครามภายในประเทศเมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟู เพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย

วัดนักบุญอันนา เป็นวันคริสต์คาทอลิกที่เก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบริเวณริมแม่น้ำโขง อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินทางนครพนม (มีเฉพาะวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก: โรงแรม JB Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า หรืออำเภอใกล้เคียง

วันที่ 3 พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
14/12/2021 16/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
เดินทาง 14/12/2021 16/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2021 19/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/12/2021 22/12/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
   เดินทาง 20/12/2021 22/12/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/12/2021 29/12/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
    เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/01/2022 09/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
     เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/01/2022 16/01/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
      เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/01/2022 23/01/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
       เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        14/12/2021 16/12/2021
        รถตู้
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
        เดินทาง 14/12/2021 16/12/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/12/2021 19/12/2021
         รถตู้
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
         เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          20/12/2021 22/12/2021
          รถตู้
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
          เดินทาง 20/12/2021 22/12/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           27/12/2021 29/12/2021
           รถตู้
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
           เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            07/01/2022 09/01/2022
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
            เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             14/01/2022 16/01/2022
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
             เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
             *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              21/01/2022 23/01/2022
              รถตู้
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
              เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 108 ครั้ง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • ไม่ทราบสายการบิน
               • ม.ค.65 - ก.พ.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 42 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,500 บาท
               • Qatar Airways (QR)
               • มี.ค.65
               • 7 วัน 4 คืน
               • 53 ครั้ง
               เริ่มต้น 39,999 บาท
               รหัส 013-0283
               7 วัน 4 คืน
               Qatar Airways (QR)
               เริ่มต้น 39,999 บาท
               • Scoot (TR)
               • มี.ค.65 - เม.ย.65
               • 7 วัน 5 คืน
               • 59 ครั้ง
               เริ่มต้น 59,999 บาท
               • รถตู้
               • ธ.ค.64 - ม.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 59 ครั้ง
               เริ่มต้น 12,900 บาท
               รหัส 034-0226
               3 วัน 2 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 12,900 บาท
               ชื่นชอบ